Đa dạng sinh học tại Việt Nam đang phân tán

Ông Shimizu Akira – Phó trưởng đại diện JICA Việt Nam, nói: Dự án Hợp tác kĩ thuật xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học nhằm hỗ trợ Việt Nam cải thiện hệ thống thu thập, lưu trữ, chia sẻ các thông tin về bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học. Qua đó, sẽ cải thiện đáng kể năng lực về quản lý tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam.

Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam cải thiện hệ thống thu thập, lưu trữ, chia sẻ thông tin về bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học.

Theo dự kiến, dự án bắt đầu từ tháng 7/2011 và kết thúc vào cuối năm 2014, với tổng kinh phí từ Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ khoảng 3 triệu USD. Dự án được xây dựng nhằm hỗ trợ Việt Nam cải thiện hệ thống thu thập, lưu trữ và chia sẻ các thông tin về bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học.

Các nghiên cứu, khảo sát trong quá trình xây dựng dự án chỉ ra rằng thông tin về đa dạng sinh học đang bị phân tán tại các bộ, ngành, địa phương khác nhau và đa phần, các số liệu đều còn khá sơ sài và chưa được xử lý để có thể phục vụ hiệu quả cho việc hoạch định chính sách.

Ông Tsuno Motonori – Trưởng Đại diện JICA Việt Nam, cho biết: “Dưới sự điều phối chính của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng cái gọi là “thế hệ thứ nhất” hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia. Hệ thống này sẽ củng cố cho việc quản lý đồng bộ các số liệu về đa dạng sinh học và thúc đẩy tính chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, địa phương trong lĩnh vực này”.

ông Shimizu Akira – Phó trưởng đại diện JICA Việt Nam, nói: Dự án Hợp tác kĩ thuật xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học nhằm hỗ trợ Việt Nam cải thiện hệ thống thu thập, lưu trữ, chia sẻ các thông tin về bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học. Qua đó, sẽ cải thiện đáng kể năng lực về quản lý tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam.

Nam Định, một trong những tỉnh giàu đa dạng sinh học, với vườn Quốc gia Xuân Thủy và các khu ngập nước – được biết đến là khu ngập nước theo Công ước Ramsar được công nhận đầu tiên ở Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á, sẽ được lựa chọn là khu vực thí điểm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia.