Tag: Đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học tại Việt Nam đang phân tán

Ông Shimizu Akira – Phó trưởng đại diện JICA Việt Nam, nói: Dự án Hợp tác kĩ thuật xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học nhằm hỗ trợ Việt Nam cải thiện