Tag: Thiết bị

Thiết bị TP 100 xử lý nước thải thực phẩm

Thiết bị hợp thành. –      Thiết bị lắng –      Thiết bị tuyển nổi –      Xử lý sinh học –      Thiết bị lọc, khử trùng (Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách trên, các thiết bị

Thiết bị DN 50 xử lý nước thải dệt nhuộm

Thiết bị hợp thành. –      Thiết bị phản ứng –      Thiết bị tuyển nổi kết hợp lẵng –      Xử lý sinh học –      Thiết bị lọc, khử trùng (Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách